Bluetooth Headset BH 210 Hjälp

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-210

9204662/2

11

9

8

7

3

4

5

6

1

2

10

background image

SVENSKA

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att
produkten HS-98W följer de väsentliga egen-
skapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns
en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Reproduktion, överföring, distribution eller
lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,
utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden.
Nokia och Nokia Connecting People är
registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och
företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken
som tillhör sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark
of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra

ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Under inga omständigheter är Nokia
ansvarigt för förlorade data, förlorad
inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller
indirekta skador eller därav följande skador,
oavsett hur skadorna uppstått.
Informationen i dokumentet tillhandahålls
i befintligt skick. Förutom vad som stadgas
i tvingande lag, ges inga garantier av något
slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till,
garantier för produktens allmänna
lämplighet och/eller lämplighet för
ett särskilt ändamål, vad gäller det här
dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller
innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att
ändra eller återkalla detta dokument utan
föregående meddelande.
Olika produkters tillgänglighet kan variera
efter region. Hör med din Nokia
återförsäljare vad som gäller i ditt område.
Otillåten ändring eller modifiering
av enheten kan medföra att användarens
rätt att handha utrustningen upphävs.

background image

SVENSKA

Exportbestämmelser
Den här enheten kan innehålla varor,
teknologi eller programvaror som faller

under exportlagstiftning och -förordningar
mellan USA och andra länder. Spridning
i strid mot lagen är förbjuden.